Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Product Trialing Survey

Edit ResponseEdit Response
|
WorkflowsWorkflows

Full Name

Bosch nhập khẩu

Email Address

Boschnhapkhau@yahoo.com

Consultant Number

09332669668

Primary Contact Number

0901234599

Age Group

25-34

Skin Type

Oily

Skin sensitivity

Sensitive

FACIAL POLISH: Please rate the product  for the following attributes (1 = poor / 9 = excellent)

  Poor Average Excellent
  123456789
Texture of the product 
Product consistency 
Ease of application 
Appearance of the product 
Polishing effect of product 
Skin feel after application 
Fragrance of product 

FACIAL SERUM: Please rate the product  for the following attributes (1 = poor / 9 = excellent)

  Poor Average Excellent
  123456789
Texture of the product 
Product consistency 
Ease of application 
Appearance of the product 
Moisturising effect of product 
Skin feel after application 
Fragrance of product 

Please rate your agreement / disagreement with the following statements: (1=Totally Disagree, 3=Undecided, 5=Totally Agree)

  Totally Disagree Undecided Totally Agree
  12345
My skin becomes visibly smoother 
My skin feels smoother 
My skin feels softer 
My skin texture is more refined 
My skin texture has improved 
My complexion is more radiant 
My complexion is clarified 
My skin looks visibly youger 
My skin tone is more even 
Wrinkles and fine lines were visibly reduces 
My pores have visibly reduced 
My skin feels protected 
My skin feels hydrated 
My skin looks hydrated 
The overall appearance of my skin has improved 
I feel more confident in my skin's appearance 

Did your skin feel dry after using the Facial Polish before applying the Seum?

Yes

Did your skin feel moisturised after applying the Facial Serum?

Yes

Did you see visibly smoother skin instantly?

Yes

Did you see a more radiant complexion instantly?

Yes

Did your skin instantly feel clarified and more even?

Yes

Did you see an instant reduction in fine lines and wrinkles?

Yes

Would you choose this At-Home Facial Polish & Serum System over an expensive In-Clinic Microdermabrasion Treatment?

Yes

Do you think the results of this Facial Polish & Serum System replicates that of an In-Clinic Microdermabrasion Treatment?

No

Do you think this Facial Polish & Serum System is better value than an In-Clinic Microdermabrasion Treatment?

Yes

Did you find this Facial Polish & Serum System less abrasive vs. an In-Clinic Microdermabrasion Treatment?

No

Are you happy with the results this Facial Polish & Serum gave your skin?

Yes

If not, why?

 

Would you go make-up free after using this Facial Polish & Serum System?

Yes

Do you currently use the UC+ Micro-Dermabrasion Kit?

Yes

If yes, do you think the sample Facial Polish & Serum performed better than the current Micro-Dermabrasion Kit?

Yes

Which formula do you prefer?

UC+ Micro-Dermabrasion Kit

Please specify why?

<h1>Những điều bạn cần biết về bệnh vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp</h1>
<div class="single-news--info clearfix">&nbsp;</div>
<div class="single-news--wrapper">
<div class="single-news--content">&nbsp;</div>
<div class="single-news--content">
<p><strong>Vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp l&agrave; bệnh l&yacute; hiếm gặp, g&acirc;y đau v&agrave; kh&oacute; chịu ở tuyến gi&aacute;p. Tuy kh&ocirc;ng nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng nhưng lại g&acirc;y ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến sức khỏe v&agrave; hoạt động sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của người bệnh. H&atilde;y c&ugrave;ng <a href="https://vietmecgroup.com/">Vietmec Group</a>&nbsp;t&igrave;m hiểu những th&ocirc;ng tin y khoa cơ bản về bệnh l&yacute; tr&ecirc;n.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>1. Định nghĩa vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p</h2>
<p><strong>Vi&ecirc;m&nbsp;tuyến gi&aacute;p</strong>&nbsp;l&agrave; t&igrave;nh trạng phản ứng vi&ecirc;m xảy ra tại tuyến gi&aacute;p. Tuyến gi&aacute;p l&agrave; một tuyến ở ph&iacute;a trước cổ tiết ra nhiều loại hormone. Những hormone n&agrave;y gi&uacute;p điều chỉnh qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất, qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi thức ăn th&agrave;nh năng lượng. Ch&uacute;ng cũng đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong phản ứng thể chất v&agrave; cảm x&uacute;c của bạn, chẳng hạn như sợ h&atilde;i, phấn kh&iacute;ch v&agrave; vui vẻ.</p>
<p>Vi&ecirc;m&nbsp;<strong>tuyến gi&aacute;p</strong>&nbsp;g&acirc;y ra một loạt c&aacute;c nh&oacute;m triệu chứng li&ecirc;n quan. Hầu hết c&aacute;c loại vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p thường dẫn đến cường gi&aacute;p hoặc suy gi&aacute;p. Trong đ&oacute;, cường gi&aacute;p l&agrave; một rối loạn m&agrave; ở đ&oacute; tuyến gi&aacute;p hoạt động qu&aacute; mức v&agrave; sản xuất qu&aacute; nhiều hormone. Suy gi&aacute;p l&agrave; t&igrave;nh trạng tuyến gi&aacute;p hoạt động k&eacute;m v&agrave; kh&ocirc;ng tạo ra đủ hormone. Cả hai điều kiện n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y thay đổi c&acirc;n nặng, lo lắng v&agrave; mệt mỏi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Vị tr&iacute; tuyến gi&aacute;p tr&ecirc;n cổ</em></p>
<h2>2. Vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp l&agrave; g&igrave;</h2>
<p><strong>Vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp&nbsp;</strong>l&agrave; một loại vi&ecirc;m hiếm gặp, g&acirc;y đau v&agrave; kh&oacute; chịu ở tuyến gi&aacute;p. Những người mắc bệnh n&agrave;y thường sẽ mắc những triệu chứng cường gi&aacute;p ở giai đoạn đầu, sau đ&oacute; sẽ&nbsp;suy gi&aacute;p&nbsp;ở giai đoạn sau. Mặc d&ugrave; thường l&agrave; tạm thời, nhưng bệnh c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c biến chứng vĩnh viễn nếu kh&ocirc;ng được điều trị.</p>
<p>Vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp thường do virus, vi khuẩn g&acirc;y ra, xảy ra khi bị nhiễm tr&ugrave;ng đường h&ocirc; hấp tr&ecirc;n do c&uacute;m hoặc quai bị. Để đối ph&oacute; với virus, tuyến gi&aacute;p sưng l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m gi&aacute;n đoạn qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất hormone. Vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp c&oacute; thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhi&ecirc;n, bệnh thường phổ biến hơn ở phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi so với nam giới c&ugrave;ng tuổi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bệnh g&acirc;y đau v&agrave; kh&oacute; chịu ở vị tr&iacute; tuyến gi&aacute;p</em></p>
<h2>3. Triệu chứng của bệnh</h2>
<p>Người bị vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp thường xuất hiện hiện triệu chứng ban đầu như đau họng, nhức mỏi to&agrave;n th&acirc;n, sốt nhẹ. Sau đ&oacute;, đột ngột xuất hiện những cơn sốt cao v&agrave; đau ở v&ugrave;ng cổ. V&ugrave;ng tuyến gi&aacute;p thường sưng to, cảm gi&aacute;c một hoặc nhiều nh&acirc;n nhỏ rất rắn v&agrave; đau khi chạm v&agrave;o. Cơn đau dần dần lan l&ecirc;n tai v&agrave; cả v&ugrave;ng cổ, người bệnh xuất hiện triệu chứng kh&agrave;n tiếng, kh&oacute; thở v&agrave; kh&oacute; nuốt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>V&ugrave;ng tuyến gi&aacute;p thường sưng to, cảm gi&aacute;c một hoặc nhiều nh&acirc;n nhỏ rất rắn v&agrave; đau khi chạm v&agrave;o</em></p>
<p>Hầu hết mọi người thường ph&aacute;t triển cường gi&aacute;p trong giai đoạn đầu của vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp. C&aacute;c triệu chứng trong giai đoạn n&agrave;y của bệnh c&oacute; thể bao gồm:</p>
<ul>
<li>
<p>Hay c&aacute;u gắt, lo &acirc;u.</p>
</li>
<li>
<p>mệt mỏi.</p>
</li>
<li>
<p>Mất ngủ.</p>
</li>
<li>
<p>Chịu n&oacute;ng k&eacute;m.</p>
</li>
<li>
<p>Dễ bị bệnh ti&ecirc;u chảy.</p>
</li>
<li>
<p>Giảm c&acirc;n đột ngột.</p>
</li>
<li>
<p>Nhịp tim nhanh hoặc kh&ocirc;ng đều.</p>
</li>
<li>
<p>Tăng nhiệt độ cơ thể thường dẫn đến đổ mồ h&ocirc;i qu&aacute; nhiều.</p>
</li>
</ul>
<p>Khi bệnh tiến triển, suy gi&aacute;p thường thay thế cho cường gi&aacute;p ở giai đoạn sau. C&aacute;c triệu chứng trong giai đoạn n&agrave;y c&oacute; thể bao gồm:</p>
<ul>
<li>
<p>Người bệnh bị kh&ocirc; xơ t&oacute;c, dễ bị rụng t&oacute;c.</p>
</li>
<li>
<p>Mệt mỏi, kh&ocirc;ng c&ograve;n năng lượng.</p>
</li>
</ul>
<p><em>Người bệnh lu&ocirc;n cảm thấy mệt mỏi, cơn đau lan dần l&ecirc;n v&ugrave;ng cổ g&acirc;y kh&oacute; khăn trong cử động</em></p>
<ul>
<li>
<p>Đau cứng khớp.</p>
</li>
<li>
<p>Chịu lạnh k&eacute;m.</p>
</li>
<li>
<p>T&aacute;o b&oacute;n.</p>
</li>
<li>
<p>C&acirc;n nặng kh&oacute; kiểm so&aacute;t, tăng c&acirc;n đột ngột.</p>
</li>
<li>
<p>K&eacute;m tập trung.</p>
</li>
</ul>
<p>Giai đoạn đầu của vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp thường k&eacute;o d&agrave;i dưới 03 th&aacute;ng. Giai đoạn sau c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i th&ecirc;m từ 9 đến 15 th&aacute;ng.</p>
<h3>Khi n&agrave;o bạn n&ecirc;n gặp b&aacute;c sĩ?</h3>
<p>Tuyến gi&aacute;p c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong việc kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển h&oacute;a n&ecirc;n vi&ecirc;m gi&aacute;p sẽ g&acirc;y ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ng&agrave;y của bạn. Bạn n&ecirc;n gọi b&aacute;c sĩ trong những trường hợp sau:</p>
<ul>
<li>
<p>Bạn đang mang thai hoặc đang cho con b&uacute;, hay trong trường hợp bạn đang muốn c&oacute; con.</p>
</li>
<li>
<p>Khi bắt đầu điều trị bằng hormone gi&aacute;p, bạn bị đau ngực hay tim đập nhanh.</p>
</li>
<li>
<p>Dị ứng với thuốc điều trị.</p>
</li>
<li>
<p>D&ugrave; đ&atilde; điều trị được v&agrave;i tuần nhưng bạn lu&ocirc;n cảm thấy mệt mỏi, sốt cao.</p>
</li>
</ul>
<h2>4. Phương ph&aacute;p điều trị</h2>
<p>Nếu bạn được chẩn đo&aacute;n bị vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể sẽ k&ecirc; đơn thuốc để giảm đau v&agrave; kiểm so&aacute;t những triệu chứng vi&ecirc;m, sưng. Trong một số trường hợp, đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p điều trị duy nhất, cần thiết cho cho bệnh nh&acirc;n. C&aacute;c loại thuốc c&oacute; thể bao gồm:</p>
<ul>
<li>
<p>Corticosteroid: Corticosteroid được sử dụng khi NSAID kh&ocirc;ng đủ để giảm sưng. Prednisone l&agrave; một loại corticosteroid phổ biến được sử dụng để điều trị vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp. B&aacute;c sĩ của bạn c&oacute; thể k&ecirc; toa 20 đến 40 miligam mỗi ng&agrave;y uống trong 2 - 3 tuần v&agrave; sau đ&oacute; giảm dần liều lượng trong ba đến bốn tuần.</p>
</li>
<li>
<p>Thuốc chống vi&ecirc;m kh&ocirc;ng steroid (NSAID): C&aacute;c loại thuốc như aspirin v&agrave; ibuprofen hoạt động bằng c&aacute;ch giảm vi&ecirc;m. Nhờ đ&oacute;, bạn sẽ bớt đau hơn. Acetaminophen (Tylenol) kh&ocirc;ng hiệu quả v&igrave; n&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p g&acirc;y ra.</p>
</li>
</ul>
<p><em>Điều trị vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp bằng thuốc chống vi&ecirc;m kh&ocirc;ng Steroid</em></p>
<ul>
<li>
<p>Thuốc chẹn beta: B&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; đơn thuốc chẹn beta nếu cường gi&aacute;p ở giai đoạn đầu. Những loại thuốc n&agrave;y l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng về tim mạch, bao gồm tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim,...</p>
</li>
</ul>
<p>Điều trị cường gi&aacute;p rất quan trọng khi bắt đầu bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; sẽ kh&ocirc;ng hữu &iacute;ch khi t&igrave;nh trạng của bạn tiến triển sang giai đoạn suy gi&aacute;p. Khi đ&oacute;, bạn cần bổ sung hormon tuyến gi&aacute;p bằng đường uống nếu cần thiết</p>
<p>Xem th&ecirc;m: <a href="https://vietmecgroup.com/gioi-thieu">giới thiệu vietmecgroup</a></p>
<h2>5. Ph&ograve;ng ngừa vi&ecirc;m tuyến gi&aacute;p b&aacute;n cấp</h2>
<p>Bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p sau đ&acirc;y để ph&ograve;ng ngừa bệnh:</p>
<ul>
<li>
<p>X&acirc;y dựng thực đơn ăn uống khoa học, l&agrave;nh mạnh, hợp l&yacute;.</p>
</li>
<li>
<p>R&egrave;n luyện thể dục thể thao thường xuy&ecirc;n, n&acirc;ng cao sức đề kh&aacute;ng, c&oacute; thể bắt đầu bằng những b&agrave;i tập nhẹ nh&agrave;ng sau đ&oacute; n&acirc;ng dần l&ecirc;n.</p>
</li>
<li>
<p>Ngủ đủ giấc, đ&uacute;ng giờ.</p>
</li>
<li>
<p>Bổ sung những thực phẩm, n&acirc;ng cao hệ miễn dịch,&nbsp; tăng cường sức khỏe tuyến gi&aacute;p, hạn chế nhất c&oacute; thể c&aacute;c&nbsp;vi khuẩn&nbsp;,virus tấn c&ocirc;ng cơ thể.</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>

Did you experience irritation whilst using this product?

Yes

Type of irritation

http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34535
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=15000&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D14998%2DPageFirstRow%253D14911&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45&RootFolder=%2FLists%2FStatistics
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=940870
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6203
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23735
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8398
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=3928
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=31950
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28361
https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4511
https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&topic=13096
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7257

http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4483
https://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={46B7BEF0-88BF-40E2-9E13-5C4FFACB556B}&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u

What attributes did you like and why?

https://www.arc.agric.za/arc-ppri/Lists/Subscribe/AllItems.aspx?p%255FID=64&View={BF110610-8504-4F10-BAF4-5809F5339D54}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
https://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=2161149
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=+https%3A%2F%2Fboschnhapkhau.vn%2Fdanh-muc%2Fbep-tu-bosch%2F&ok=+++V%E2ng+++
https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11740
https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={94F376BB-2B79-420A-A51E-72CF1128A7A2}&FilterField1=TenNguoiGopY&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
https://www.corantioquia.gov.co/lists/encuesta/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=52&PageFirstRow=661&&View=%7BC28AFF92-7EE8-414A-AFB4-B57FA6C79029%7D#InplviewHashc28aff92-7ee8-414a-afb4-b57fa6c79029=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6742-FolderCTID%3D0x012001-PageFirstRow%3D7351
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence

What attributes did you dislike and why?

https://www.arc.agric.za/arc-ppri/Lists/Subscribe/AllItems.aspx?p%255FID=64&View=%7BBF110610-8504-4F10-BAF4-5809F5339D54%7D&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=2161162
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=+https%3A%2F%2Fboschnhapkhau.vn%2F&ok=+++V%E2ng+++
https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11739
https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={94F376BB-2B79-420A-A51E-72CF1128A7A2}&FilterField1=TenNguoiGopY&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
https://www.corantioquia.gov.co/lists/encuesta/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=52&PageFirstRow=661&&View=%7BC28AFF92-7EE8-414A-AFB4-B57FA6C79029%7D#InplviewHashc28aff92-7ee8-414a-afb4-b57fa6c79029=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6742-FolderCTID%3D0x012001-PageFirstRow%3D7351
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence

What is your overall rating of the product
(1 = poor  /  9 = excellent)

  Poor Average Excellent
  123456789
Please Rate the Product Overall 

Would you buy this product

Yes

Would you recommend this product to others

Yes

General Comments

https://bandantoc.backan.gov.vn/lists/hi%20p/allitems.aspx?View={60C1DA5B-1639-4A6F-8B27-BC11CE479740}&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u#InplviewHash60c1da5b-1639-4a6f-8b27-bc11ce479740=SortField%3DLinkTitle-SortDir%3DDesc-FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u
http://www.ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3428
http://nhidongcantho.org.vn/Default.aspx?tabid=556&ch=2618
http://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=2082
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1295729
https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=8263
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap2/allitem.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View={5DE55F99-23EE-4FBD-9136-4FC3C67269B4}&FilterField1=Title&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u
http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11528
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/239541/Bep-tu-Bosch.aspx#post239541
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=4532
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?paged=true&pagedprev=true&p_id=389&pagefirstrow=31&view=%7B627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b%7D&View=%7B627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B%7D&FilterField1=First%5fx0020%5fName&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u#InplviewHash627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b=Paged%3DTRUE-p_ID%3D4389-PageFirstRow%3D61-FilterField1%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u
https://publicsp.liberty.edu/sites/Auxiliary/LaHaye/Lists/Camp%20Registration/AllItems.aspx?View={4C0DD659-000A-4A56-8B06-7F0C8833588C}&FilterField1=FirstName&FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&&SortField=FirstName&SortDir=Asc&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=5161
https://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=732455
http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5220
https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=5821

Do you agree to allow us to use your feedback for promotional purposes?

Yes
Created at 12/6/2021 2:28 PM by  
Last modified at 12/10/2021 1:32 AM by